ODSTĄPIENIE OD UMOWY/ ZWROTY

Kupującemu, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego w formie zgodnej z Prawem konsumenckim. (Wzór oświadczenia można pobrać za strony UOKIK pod adresem: https://uokik.gov.pl/wzory_pism.php

Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny produktu. Kupujący ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Kupujący odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko. Do przesyłki prosimy dołączyć oryginał dowodu zakupu.

REKLAMACJE 

W celu zgłoszenia reklamacji towaru prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 690638638

Następnie należy wypełnić formularz reklamacji w formie zgodnej z Prawem Konsumenckim. (Wzór oświadczenia można pobrać za strony UOKIK pod adresem: https://uokik.gov.pl/wzory_pism.php )

Po zgłoszeniu telefonicznym reklamowany towar wraz z formularzem należy odesłać do nas na adres: X-fish Izabela Popławska ul.Kolonia Gaj 1d, 16-070 Choroszcz

Prosimy o podanie w formularzu nr telefonu oraz adresu e-mail do kontaktu, co znacznie przyśpieszy rozpatrzenie reklamacji. Reklamowany lub zwracany przez klienta towar powinien zostać właściwie zabezpieczony przed ewentualnymi, dodatkowymi uszkodzeniami, mogącymi powstać w trakcie transportu.

W przypadku klientów będących konsumentami, reklamacje i zwroty towarów następują na zasadach określonych w Ustawie o Prawach Konsumenta.

W przypadku zaistnienia zdarzenia, w którym towar uległ uszkodzeniu podczas transportu, warunkiem koniecznym do rozpatrzenia sprawy jest potwierdzenie zgłoszenia protokołem szkody, wystawionym przez firmę kurierską oraz odesłanie wszystkich uszkodzonych towarów. Reklamacje ilościowe należy zgłosić niezwłocznie po stwierdzeniu rozbieżności, nie później jednak niż w terminie 5 dni od potwierdzenia otrzymania przesyłki. Warunkiem koniecznym do rozpatrzenia sprawy jest potwierdzenie Zgłoszenia protokołem szkody, wystawionym przez firmę kurierską.

W celu ułatwienia dokonania zwrotu gotówki za reklamowany towar zaleca się przedłożenie przez Klienta dokumentu potwierdzającego dokonanie sprzedaży – w szczególności paragonu (oryginału lub kopii).

Zgłoszoną reklamację rozpatrzymy niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zgłoszenia. W sprawach szczególnie trudnych, wymagających współpracy kilku właściwych merytorycznie jednostek organizacyjnych lub gdy istnieje konieczność:

a) uzyskania dodatkowych informacji od osób trzecich,

b) uzyskania od Klienta dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów,

c) dokonania weryfikacji lub pozyskania szczególnych danych,

d) przekazania Zgłoszenia do podmiotu zewnętrznego, powiązanego z produktem,

dopuszcza się możliwość wydłużenia terminu rozpatrywania Zgłoszenia. Klient jest informowany, przed upływem 14-dniowego terminu rozpatrywania sprawy, o przyczynie wydłużenia terminu rozpatrzenia Zgłoszenia oraz o przewidywanym terminie udzielenia odpowiedzi, który nie może być dłuższy niż 90 dni od dnia otrzymania Zgłoszenia, a także o aspektach, które mają zostać ustalone podczas wydłużonego terminu.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa w szczególności Kodeks Cywilny.

arrow_upward