Regulamin sklepu internetowego X-Fish

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.x-fish.pl prowadzony jest przez firmę:

X-FISH Izabela Popławska
ul. Kolonia Gaj 1D
16-070 Choroszcz
NIP: 5422927006
REGON: 369879650
tel.690638638

Dokonanie zakupów bez rejestracji lub wypełnienie Formularza rejestracji oraz utworzenie Konta jest tożsame z zapoznaniem się Kupującego z treścią Regulaminu oraz jego akceptacją. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

§2. WARUNKI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA

Sklep internetowy prowadzi sprzedaż na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej www.x-fish.pl. Średni czas realizacji Zamówienia (od złożenia do wysłania do Kupującego) wynosi: od 2 do 7 dni.

§3. PŁATNOŚCI

Ceny podane w Sklepie internetowym wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Do każdego Zamówienia dołączany jest Dowód zakupu. Wyboru sposobu płatności dokonuje Kupujący podczas składania Zamówienia. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany cen Produktów. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w powyższym punkcie, realizowane będą na zasadach obowiązujących w momencie ich składania. Niniejszy zapis nie dotyczy Produktów objętych jakąkolwiek formą promocji lub wyprzedaży, jeżeli doszło do wyczerpania zasobów takich Produktów.

§4. DOSTAWA

Wybór sposobu dostarczenia przesyłki dokonywany jest przez Kupującego podczas składania Zamówienia. Koszty wysyłki naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami i zależą od wagi oraz rozmiarów przesyłki. Kupujący jest informowany o kosztach wysyłki podczas składania Zmówienia. Koszty dostawy ponosi Kupujący.

PRZEDPŁATA:

Paczkomat InPost - 10zł

Kurier DPD – 16zł

Kurier DPD - 20zł   duże gabaryty, dla zamówień powyżej 1,5m długości

POBRANIE:

Kurier DPD – 19zł

Kurier DPD - 25zł   duże gabaryty, dla zamówień powyżej 1,5m długości

§5. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Kupującemu, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego w formie zgodnej z Prawem konsumenckim. (Wzór oświadczenia można pobrać za strony UOKIK pod adresem: https://uokik.gov.pl/wzory_pism.php

Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny produktu. Kupujący ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Kupujący odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko. Do przesyłki prosimy dołączyć oryginał dowodu zakupu.

§6. REKLAMACJE

W celu zgłoszenia reklamacji towaru prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 690638638

Następnie należy wypełnić formularz reklamacji w formie zgodnej z Prawem Konsumenckim. (Wzór oświadczenia można pobrać za strony UOKIK pod adresem: https://uokik.gov.pl/wzory_pism.php )

Po zgłoszeniu telefonicznym reklamowany towar wraz z formularzem należy odesłać do nas na adres: X-fish Izabela Popławska ul.Kolonia Gaj 1d, 16-070 Choroszcz

Prosimy o podanie w formularzu nr telefonu oraz adresu e-mail do kontaktu, co znacznie przyśpieszy rozpatrzenie reklamacji. Reklamowany lub zwracany przez klienta towar powinien zostać właściwie zabezpieczony przed ewentualnymi, dodatkowymi uszkodzeniami, mogącymi powstać w trakcie transportu.

W przypadku klientów będących konsumentami, reklamacje i zwroty towarów następują na zasadach określonych w Ustawie o Prawach Konsumenta.

W przypadku zaistnienia zdarzenia, w którym towar uległ uszkodzeniu podczas transportu, warunkiem koniecznym do rozpatrzenia sprawy jest potwierdzenie zgłoszenia protokołem szkody, wystawionym przez firmę kurierską oraz odesłanie wszystkich uszkodzonych towarów. Reklamacje ilościowe należy zgłosić niezwłocznie po stwierdzeniu rozbieżności, nie później jednak niż w terminie 5 dni od potwierdzenia otrzymania przesyłki. Warunkiem koniecznym do rozpatrzenia sprawy jest potwierdzenie Zgłoszenia protokołem szkody, wystawionym przez firmę kurierską.

W celu ułatwienia dokonania zwrotu gotówki za reklamowany towar zaleca się przedłożenie przez Klienta dokumentu potwierdzającego dokonanie sprzedaży – w szczególności paragonu (oryginału lub kopii).

Zgłoszoną reklamację rozpatrzymy niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zgłoszenia. W sprawach szczególnie trudnych, wymagających współpracy kilku właściwych merytorycznie jednostek organizacyjnych lub gdy istnieje konieczność:

a) uzyskania dodatkowych informacji od osób trzecich,

b) uzyskania od Klienta dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów,

c) dokonania weryfikacji lub pozyskania szczególnych danych,

d) przekazania Zgłoszenia do podmiotu zewnętrznego, powiązanego z produktem,

dopuszcza się możliwość wydłużenia terminu rozpatrywania Zgłoszenia. Klient jest informowany, przed upływem 14-dniowego terminu rozpatrywania sprawy, o przyczynie wydłużenia terminu rozpatrzenia Zgłoszenia oraz o przewidywanym terminie udzielenia odpowiedzi, który nie może być dłuższy niż 90 dni od dnia otrzymania Zgłoszenia, a także o aspektach, które mają zostać ustalone podczas wydłużonego terminu.

§7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany obowiązują z chwilą ich ogłoszenia na stronie internetowej Sklepu internetowego. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w niniejszym punkcie, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.).

arrow_upward