1. Administratorem danych osobowych jest X-Fish Izabela Popławska z siedzibą w Choroszczy, kod pocztowy: 16-070, ul. Kolonia Gaj 1d, REGON: 369879650, NIP: 5422927006

2. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

3. Traktujemy prywatność i bezpieczeństwo danych użytkowników z najwyższym priorytetem w związku z czym wdrożyliśmy odpowiednie, zgodne z wymogami prawa środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.

4. Dane osobowe przetwarzane są:

-zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w zakresie i celu niezbędnym do realizacji zamówienia,

-zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,

5. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

  • dostępu do danych,
  • sprostowania (poprawiania danych),
  • usunięcia danych
  • ograniczenia przetwarzania danych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni
  • przenoszenia danych
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – jeżeli użytkownik uważa, że przetwarzamy jego dane niezgodnie z prawem, może złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa lub innego właściwego organu nadzorczego;
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – w każdej chwili użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które Administrator przetwarza na podstawie jego zgody; cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

6. W sprawach dotyczących powyższego punktu, prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta e-mail: kontakt@x-fish.pl

7. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: kontakt@x-fish.pl

8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji zamówienia, bądź do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

9. Administrator Danych osobowych zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych po zakończeniu realizacji zamówienia lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują do retencji danych.

10. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

11. Administrator Danych Osobowych nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

12. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez Administratora oraz podmioty współpracujące, które świadczą usługi dla Administratora (np. firmy kurierskie czy pocztowe). Podmioty te zostały przez Administratora szczegółowo sprawdzone pod kątem bezpieczeństwa oraz dostosowania się do RODO, a usługi dla Administratora są świadczone na podstawie podpisanej przez obie strony Umowy.

13. Administrator Danych Osobowych ma prawo udostępniać dane osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

arrow_upward